25 Câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp án (đề chuẩn)

Tài liệu ôn thi bộ nội vụ: 25 câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp ánđề thi trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ, câu hỏi trắc...

Tài liệu ôn thi bộ nội vụ: 25 câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp ánđề thi trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ, câu hỏi trắc nghiệm chuyên ngành nội vụ và trắc nghiệm luật cán bộ công chức 2008,đề thi trắc nghiệm luật cán bộ công chức, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức bộ nội vụ:


1: Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?


☺ Ngày 13 tháng 11 năm 2008

► Ngày 20 tháng 10 năm 2009


► Ngày 13 tháng 11 năm 2009

► Ngày 15 tháng 11 năm 2010


2: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

► 4 nguyên tắc


☺ 5 nguyên tắc

► 6 nguyên tắc


► 7 nguyên tắc

3: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?


☺ Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

► Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp


► Khi có sự thay đổi chức danh nghề nghiệp

► Khi đạt kết quả trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp


4: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

☺ Tận tụy phục vụ nhân dân


► Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước

► Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập


► Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc

3. Trong các nội dung sau, nội dung nào thuộc nguyên tắc quản lý viên chức quy định tại Luật Viên chức?


► Tận tụy phục vụ nhân dân

► Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử


► Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân

☺ Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước


6: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây?

☺ Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao


► Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ

► Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao


► Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ

7: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?


► Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc

► Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong vòng 36 tháng


☺ Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

► Là hợp đồng lao động vĩnh viễn


8: Theo quy định hiện hành, thời gian tập sự của Viên chức là bao nhiêu tháng?

► Từ 03 tháng đến 06 tháng


☺ Từ 03 tháng đến 12 tháng

► Từ 03 tháng đến 09 tháng


► Từ 6 tháng đến 12 tháng

9: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?


► Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

☺ Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ


► Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

► Cả a, b, c đúng


10: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

☺ Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng


► Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng

► Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng


► Cả a, b, c sai

11: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?


☺ Trong thời hạn 15 ngày

► Trong thời hạn 20 ngày


► Trong thời hạn 30 ngày

► Trong thời hạn 40 ngày


5. – Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?

► chậm nhất 1 5 ngày


► chậm nhất 2 0 ngày

☺ chậm nhất 3 0 ngày


► chậm nhất 6 0 ngày

13: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?


► 06 tháng

► 10 tháng


► 09 tháng

☺ 12 tháng


14: Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?

► 03 tháng


► 18 tháng

☺ 06 tháng


► 12 tháng

15: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?


► Được hưởng 75%

☺ Được hưởng 85%


► Được hưởng 90%

► Được hưởng 70%


6. – Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?

► Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn


► Làm việc trong các ngành, nghề đặc biệt

► Là đội viên trí thức trẻ tình nguyện đủ 12 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ


☺ Cả a, b, c đúng

17: Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung tập sự của viên chức?


► Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng

► Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng


► Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng

☺ a, c đúng

18: Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?


► 0,2 mức lương tối thiểu hiện hành

☺ 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành


► 0,5. Mức lương tối thiểu hiện hành

► 0,4 mức lương tối thiểu hiện hành


19: Thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?

☺ Không quá 3 năm


► Không quá 4 năm

► Không quá 5 năm


► Không quá 2 năm

20: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?


► 05 chức danh

► 06 chức danh


☺ 07 chức danh

► 08 chức danh


21: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?

► Không quá 22 người


► Không quá 23 người

► Không quá 24 người


☺ Không quá 25 người

22: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?


► Không quá 19 người

► Không quá 21 người


☺ Không quá 23 người

► Không quá 25 người


23: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?

► 0,10 so với mức lương tối thiểu


► 0,15 so với mức lương tối thiểu

☺ 0,25 so với mức lương tối thiểu


► 0,30 so với mức lương tối thiểu

8. Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?


☺ 0,30 so với mức lương tối thiểu

► 0,50 so với mức lương tối thiểu


► 0,40 so với mức lương tối thiểu

► 0,60 so với mức lương tối thiểu


25: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

► UBND tỉnh


► HĐND tỉnh

► Ban Tổ chức Tỉnh ủy


☺ Bộ Nội vụ

Xem thêm tài liệu bộ nội vụ ở đây

COMMENTS

Xem thêm: chứng chỉ tin học văn phòng chứng chỉ tin học cơ bản bằng tiếng anh a2 cần cho những ai chứng chỉ tin học văn phòng chứng chỉ tin học cơ bản. Bạn muốn thi chứng chỉ tiếng anh nên thi chứng chỉ tiếng anh ở đâu...
============
Xem thêm: Thi chứng chỉ tin học cơ bản
chứng chỉ tin học cơ bản
==============
Tham khảo: chứng chỉ tiếng anh b1 , các loại chứng chỉ tiếng anh b1, luyện thi tiếng anh b1, chứng chỉ tiếng anh b2, chứng chỉ tiếng anh a2 thời hạn chứng chỉ tiếng anh hiện nay thi chứng chỉ tin học ở đâu hiện nay
Tên

Ẩm thực,20,Bí quyết,20,Cao đẳng ngoại ngữ,22,Chứng chỉ,26,Công chức,40,Công nghệ,20,Cuộc sống,26,Đào tạo,20,Đề thi,154,Đời sống,20,Giải trí,7,Giáo dục,102,Học tập,20,Kinh nghiệm,269,Kinh ngiệm,20,Kinh tế,20,Linh tinh,4,Luyện thi tiếng anh,11,Mẹo,21,Mẹo vặt,1,Ôn thi công chức,20,Review,20,Tài chính,20,Tài liệu,217,Thể thao,20,Thi công chức,219,Thời trang,20,Thủ thuật,2,Tiếng anh,80,Tin học,20,Tin tức,770,Tin tức cập nhật,8,Tin tức trong ngày,6,Tổng hợp,662,Tổng hợp;Kinh nghiệm;Tài liệu,20,Trắc nghiệm,20,Tuyển dụng,49,Văn phòng,20,Việc làm,20,
ltr
item
Blog chia sẻ kiến thức: 25 Câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp án (đề chuẩn)
25 Câu trắc nghiệm luật cán bộ công chức bộ nội vụ + đáp án (đề chuẩn)
https://4.bp.blogspot.com/-ytvKu_vd_lg/W7y9CO8XVGI/AAAAAAAAfi8/_4tvSNnzDy4VRgX-1EhpXdQSHj73GTE3ACLcBGAs/s640/25%2Bc%25C3%25A2u%2Btr%25E1%25BA%25AFc%2Bnghi%25E1%25BB%2587m%2Blu%25E1%25BA%25ADt%2Bc%25C3%25A1n%2Bb%25E1%25BB%2599%2Bc%25C3%25B4ng.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-ytvKu_vd_lg/W7y9CO8XVGI/AAAAAAAAfi8/_4tvSNnzDy4VRgX-1EhpXdQSHj73GTE3ACLcBGAs/s72-c/25%2Bc%25C3%25A2u%2Btr%25E1%25BA%25AFc%2Bnghi%25E1%25BB%2587m%2Blu%25E1%25BA%25ADt%2Bc%25C3%25A1n%2Bb%25E1%25BB%2599%2Bc%25C3%25B4ng.jpg
Blog chia sẻ kiến thức
https://share345.blogspot.com/2019/08/25-cau-trac-nghiem-luat-can-bo-cong.html
https://share345.blogspot.com/
https://share345.blogspot.com/
https://share345.blogspot.com/2019/08/25-cau-trac-nghiem-luat-can-bo-cong.html
true
1639259735682858702
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy